Cegielnia Sosnowiec
 
 

1. Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego Nr 92/OS/2016 z 22 stycznia 2016 roku na przetwarzanie odpadów.
2. Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca z 8 lutego 2011 roku na transport odpadów.

Wykaz odpadów przyjmowanych do przetwarzania w procesie odzysku: 

KOD ODPADU RODZAJ
ODPADU
ILOŚĆ ODPADU PRZYJĘTA W ROKU
ex 01 01 02 Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali 10 000 Mg
01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu 500 Mg
ex 01 03 81 Stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 500 Mg
01 04 08 Odpad żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 1 000 Mg
01 04 09 Odpadowe piaski i iły 1 000 Mg
ex 01 04 12 Stałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 500 Mg
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 1 000 Mg
ex 01 04 81 Stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 500 Mg
ex 02 03 01 Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie 500 Mg
10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych 500 Mg
10 06 80 Żużle szybowe i granulowane 500 Mg
10 09 03 Żuzle odlewnicze 1 000 Mg
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 500 Mg
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 500 Mg
10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 500 Mg
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 500 Mg
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 500 Mg
10 12 06 Zużyte formy 500 Mg
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej ) 500 Mg
16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wimienione w 16 11 07 500 Mg
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 5 000 Mg
17 01 02 Gruz ceglany 10 000 Mg
ex 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia ( wykonane z ceramiki ) 5 000 Mg
ex 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06 30 000 Mg
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione 17 05 03 37 500 Mg
ex 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) inne niż pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych 5 000 Mg
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 5 000 Mg
Adres siedziby:
Cegielnie Sosnowiec Miedary sp. z o.o.
ul. Niwecka 14,
41-200 Sosnowiec
śląskie
tel: 322662540
tel kom: 519745517
Email: kontakt@cegielnia-sosnowiec.pl